TASTE OF WEST

กลุ่มเกษตรกร “ วีสตาร์” เป็นการรวมตัวของเกษตรกรในเขต 5 อำเภอ ชายแดนของจังหวัดตาก และจังหวัดใกล้เคียง ปลูกโกโก้สายพันธุ์ I.M.1 เพื่อเป็นการส่งเสริมการปลูกป่าเพื่อเศรษฐกิจ พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน เน้นการปลูกแบบอินทรีย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนสายพันธุ์โกโก้จากมาร์ค ริณ ฟาร์ม แหล่งผลิตต้นกล้าที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนขับเคลื่อนเกษตรกรตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายที่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำเกษตรแบบเดิม โดยส่งเสริมเกษตรกรให้เข้าถึงข้อมูลและ      องค์ความรู้ เพื่อนำมาบูรณาการปรับใช้ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

 

Visitors: 49,418